Dat gaat naar Den Bosch toe!

Innovatie & Data

|

Cultuur

|

Bourgondisch

Voorwaarden

Versie: April 2024

Wanneer u als deelnemer een ticket koopt bij Stichting Events JCI ’s Hertogenbosch, met KVK-nummer: 18610659 (hierna: JCI) voor het JCI NC 2024 in ‘s Hertogenbosch op verschillende locaties zoals de Azijnfabriek (hierna locaties) gelden de navolgende voorwaarden tussen ons. 

Indien u het ticket voor een ander persoon koopt staat u ervoor in dat u deze mag vertegenwoordigen, dat u uw/deelnemers gegevens mag doorgeven en bent u verantwoordelijk dat de deelnemer deze voorwaarden naleeft, en biedt u volledige compensatie voor eventuele schade veroorzaakt door Deelnemer.

Deelname

Deelname aan de JCI Nationale Conventie 2024 (hierna: de NC2024) te ‘s Hertogenbosch kan uitsluitend door een ticket op naam te bestellen tegen de prijs en (eventuele) toeslagen via deze website. Er worden verschillende tickets aangeboden die mogelijkheid biedt de daarbij aangegeven onderdelen van de NC2024 bij te wonen variërend van het gehele congres tot een selectie van de onderdelen.

Het ticket geeft geen recht op deelname aan andere onderdelen dan het ticket aangeeft en waarvoor betaald is en omvat, tenzij expliciet aangegeven, geen eten, drinken, goederen of diensten die deelnemer (zelf) afneemt tijdens de NC2024. Dergelijke kosten zijn voor deelnemer zelf, niet voor JCI.

In een aantal gevallen geldt de e-mail van JCI als ticket. U dient als deelnemer het ticket of de e-mail zelf uit te printen en mee te nemen naar het NC2024. Indien een deelnemer onderdelen van de NC2024 niet bijwoont die horen bij het gekochte ticket, wordt daarvoor geen restitutie verleend. De deelname is pas compleet als de deelnemer de kosten voor het ticket heeft betaald. Het kopen van een ticket op enige wijze houdt in dat u als/voor deelnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Deelnemers dienen zelf een overnachting te boeken.

Geluids- en beeldregistratie

Deelnemers aan de NC2024 zijn ervan op de hoogte dat er geluid- en beeldregistraties worden gemaakt en dat zij opgenomen kunnen worden. U gaat er expliciet en onherroepelijk mee akkoord dat beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van mensen (en dus ook mogelijk van u/deelnemer) tijdens en rondom het evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen, bijvoorbeeld voor berichtgeving via social media of de pers inzake NC2024 en (andere evenementen van) JCI en voor onbepaalde duur door/voor de vereniging JCI Nederland. JCI en vereniging JCI Nederland zullen zich inspannen om toe te zien dat deelnemers op een redelijke wijze in beeld worden gebracht, zonder dat deelnemers of u gerechtigd zijn tot royalties of vergoeding. JCI verkoopt dergelijke foto- en filmopnames niet voor commerciële doeleinden aan derden. 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer tijdens de aanschaf van een ticket worden gebruikt om NC2024 en daarmee samenhangende activiteiten te realiseren. Verder worden persoonsgegevens gebruikt voor communicatie met deelnemer, om informatie en bescheiden te sturen en administratieve aangelegenheden. 

Deelnemers aan het congres zijn ervan op de hoogte dat op badges, presentie- en deelnemerslijsten hun naam en kamer worden vermeld. Zij stemmen in met de vermelding van hun naam en kamer op deze lijsten. Daarnaast zal hun email adres worden gebruikt ten behoeve van correspondentie, informatieverstrekking en voor de ledenvergadering van de vereniging JCI Nederland  die tijdens NC2024 plaatsvindt.

JCI (en betrokken locaties) zal persoonsgegevens zorgvuldig verwerken, in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. JCI spant zich in een passende mate van bescherming te bieden maar kan niet garanderen dat de maatregelen die zij heeft getroffen onder alle omstandigheden voorkomen dat verlies, of onrechtmatige verwerking door onbevoegden plaatsvindt. JCI zal een verzoek of een bezwaar t.a.v. diens persoonsgegevens van een deelnemer of betrokkene conform de geldende privacy wet- en regelgeving behandelen.

Annulering congres door deelnemers

Annulering dient schriftelijk te geschieden (via email op info@jcinc2024.nl) en is zonder kosten mogelijk tot acht weken voor aanvang van het congres. Voor een geldig/tijdig beroep op annulering is doorslaggevend dat het verzoek tijdig is ontvangen en goedgekeurd hetgeen wordt bevestigd per e-mail door JCI. De bevestiging en goedkeuring of afkeuring vindt binnen een redelijke termijn plaats. Tussen acht en vier weken voor aanvang van het congres wordt bij annulering 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering vier weken of korter voor aanvang van het congres zal 100% in rekening worden gebracht.

De mogelijkheid bestaat om bij verhindering een andere persoon aan het congres te laten deelnemen, zolang dit vóóraf aan JCI is medegedeeld (via email op info@jcinc2024.nl) en JCI hierop akkoord heeft gegeven. Dit staat los van de regelgeving rondom de vergadering. 

Annulering congres door de organisatie

De organisatie heeft zich ingespannen om van NC2024 een mooi evenement te maken maar behoudt zich het recht het programma te wijzigen of te annuleren, om gegronde redenen of overmacht. Dit omvat maar is niet beperkt tot het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JCI kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, bijvoorbeeld, door tekortkomingen van toeleveranciers van JCI of overheidsmaatregelen.

Indien dit zich voordoet, ontvangen de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien het congres wordt geannuleerd worden reeds betaalde deelnemersbijdragen volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd. In geval van overmacht kan Deelnemer geen rechten ontlenen tot enige schadevergoeding of restitutie van JCI, noch is JCI hiertoe op enige wijze gehouden, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

Deelnemer dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege JCI of van personeel van de locatie waar NC2024 plaatsvindt of een onderdeel van het Evenement, waaronder de competitie alsmede door het bevoegd gezag gegeven, voor wat betreft de huisregels, voor veiligheid en eerlijk verloop van de competitie.

Deelnemer bezoekt en neemt deel aan NC2024 geheel op eigen risico. JCI zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij deelnemer ontstaat bij de reis van of naar het evenement, activiteiten of het bijwonen daarvan. JCI belast zich niet met het beveiligen of verzekeren van de goederen van deelnemer, deze is hier steeds geheel zelf voor verantwoordelijk.

Deelnemers zorgen ervoor de mogelijke nadelige effecten van de NC2024 op de omgeving en het milieu zo veel mogelijk te voorkomen en beperkt te houden. Afvalvloeistoffen, onderdelen, materialen en voorwerpen moeten door deelnemer worden meegenomen of in daarvoor bestemde afvalcontainers worden gedeponeerd. Indien overlast, schade of een ongeluk heeft plaatsgevonden, dan is de deelnemer en verplicht dit direct aan JCI en/of de locatie te melden, onder opgave van alle relevante gegevens en medewerking te verlenen aan het oplossen hiervan. Geconstateerde schade wordt op de betrokken deelnemers verhaald.

Ofschoon JCI haar best doet, doet zij geen garanties voor de toegang en organisatie van de NC2024, doorgang, verloop en inhoud van onderdelen, noch voor geleverde consumpties door locaties, of anderen, noch voor de gang van zaken in en rondom de locatie en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden, ten zij er aantoonbaar sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid door JCI.

Algemene bepalingen

Op deze voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen JCI en u/deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De organisatie is gerechtigd om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal de organisatie de deelnemer tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de deelnemer een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze deelnemer de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor eventuele fouten aanvaardt de organisatie van het congres geen enkele aansprakelijkheid. Dit omvat ook dat JCI niet gehouden kan worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, zoals kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste nieuws